20 Μαρ 2015

Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣEΠΕΙΓΟΝ  – ΛΗΞΗ 24.3.2015

Διαβούλευση για την Κάρτα Πολίτη. Μπείτε και γράψτε την άποψή σας.


 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :   Ενώ μέχρι σήμερα 19.3.2015 έχουν σταλεί σχόλια από πολίτες, δεν έχουν δημοσιευθεί κάτω από το  άρθρο 16 για την Κάρτα Πολίτη. Κάτω από  άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν άλλα θέματα, έχουν δημοσιευθεί πολλά σχόλια. Αν για κάποιο λόγο δεν  δείτε δημοσιευμένο το σχόλιό σας, έχετε δυνατότητα να  στείλετε ειδοποίηση  στον διαχειριστήopengov@opengov.gr.

Χρήσιμο είναι αφού γράψετε το σχόλιό σας, πριν το στείλετε στη διαβούλευση του Υπουργείου, να το αντιγράψετε  στον ΗΥ σας (είτε σε word είτε με print screen)  ώστε να μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε.

  090634b9b49e9b3e4c9bc943

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΜΙΑΣ ΦΟΒΕΡΗΣ

ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ…


Απόσπασμα   «XΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», Δεκ. 1986, αρ. φυλ. 449,
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου


Καρτα Πολιτη Διαβουλευση

«….Εἰς τὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ὑποκρύπτεται μέγας φόβος. Εἰς αυτές θʼ ἀναγράφωνται ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν… Καὶ ἐὰν μὲν ἡ χώρα κυβερνᾶται δημοκρατικῶς, ὁ κίνδυνος τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀστυνομεύσεως τῶν πολιτῶν μειώνεται αἰσθητῶς….. Ἀλλʼ ἐὰν ἡ διοίκησις τῆς χώρας περιέλθη εἰς ὁλοκληρωτικὴν κυβέρνησιν δεδηλωμένων ὑλιστῶν καὶ ἀθέων, ποὺ μισοῦν πᾶσαν ἰδέαν ἐλευθερίας, τότε οὐαὶ εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν τοιαύτας ταυτότητας. Ἡ ἀστυνόμευσίς των θὰ εἶνε πλήρης, ἡ δὲ τοιαύτη ἀστυνόμευσις θὰ ἐμπίπτη πλέον εἰς τὴν εἰρημένην προφητείαν τῆς Ἀποκαλύψεως, καθʼ ἥν μόνον οἱ ἔχοντες τὸ εἰδικὸν χάραγμα, ἐπὶ τῆς χειρὸς ἤ τοῦ μετώπου, θὰ δύνανται νὰ κινοῦνται ἐλευθέρως, νὰ πωλοῦν καὶ νʼ ἀγοράζουν. Ἐκ τῆς ἐπόψεως ταύτης καὶ μόνον κρινόμεναι αἱ ἠλεκτρονικαὶ ταυτότητες πρέπει νʼ ἀπορριφθοῦν ἀσυζητητί. ….

O καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κ. Γ. Παπαμιχαήλ, ὁμιλῶν εἰς ἐπιτροπὴν ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων ἔναντι τῆς πολιτικῆς αὐθαιρεσίας, κατήγγειλε τὴν κυβέρνησιν διʼ ἀπόφασίον της νὰ προχωρήση εἰς τὸ ἠλεκτρονικὸν «φακέλλωμα» μὲ τὸ ΕΚΑΜ. Καὶ ἐὰν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἐξανίστατο ἄλλοτε ἐναντίον τῶν ἀτομικῶν φακέλλων τῆς ἀστυνομίας καὶ ἐζήτει τὴν δημοσίαν καῦσιν αὐτῶν ὡς λίαν ἐπικινδύνων διὰ τὴν έλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, πολὺ περισσότερον θὰ πρέπει νὰ ἐξεγερθῆ τώρα κατὰ τῆς ἐκδόσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων… Δυστυχῶς ἡ ἔκδοσις τοιούτων ταυτοτήτων θεωρεῖται ὡς ἐπίτευγμα ἐπιστημονικῆς προόδου. Κάτω ὅμως ἀπὸ τὸ ἀπατηλὸν προσωπεῖον τῆς «προόδου» δύναναται νʼ ἀποκρύπτωνται τὰ ἀπαισιώτερα σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ὁπαδῶν τοῦ Ἀντιχρίστου. Τὸ εἶπεν ἡ ἐπιστήμη; Πρέπει νὰ ὑπακούσωμεν, ἔστω καὶ ἄν θυσιάζωνται αἱ ἀτομικαί μας ἐλευθερίαι. Ἀλλὰ πρέπει κάποτε νʼ ἀφυπνισθῶμεν, διότι φακελλωνόμεθα ὄχι πλέον ἀστυνομικῶς, ἀλλʼ ἠλεκτρονικῶς, ὅπερ – δὲν ἀρνούμεθα – εἶνε προοίμιον μιᾶς φοβερᾶς σκλαβιᾶς, ἡ ὁποία ἔρχεται…»

πηγή: hggiken.pblogs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: