17 Ιαν 2018

Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας - 17 Ιανουαρίου (βίντεο)17 Ιανουαρίου - Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου· διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας - 17 Ιανουαρίου 

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: