18 Ιαν 2018

O Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας - 18 Ιανουαρίου (βίντεα)Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.

O Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας - 18 Ιανουαρίου

πηγή: Orthodox Saints

Ευαγγέλιο και το «ομοούσιος» «ομοιούσιος»

Δεν υπάρχουν σχόλια: