1 Ιαν 2018

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (1 Ιανουαρίου) (βίντεα)1 Ιανουαρίου - Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α'.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας (1 Ιανουαρίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: