6 Δεκ 2017

Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - 6 Δεκεμβρίου (βίντεο)6 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - 6 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: