15 Δεκ 2017

Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας - 15 Δεκεμβρίου15 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας - 15 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: