17 Νοε 2016

Ραγδαίες εξελίξεις: Η Νέα Εποχή ξεκινά από την ΧαλκίδαΗ Ελλάδα μπαίνει για τα καλά στην Νέα Εποχή του Μεγάλου Αδελφού.


Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, η Χαλκίδα θα γίνει ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που θα αποκτήσει πιλοτικά «έξυπνα» συστήματα στάθμευσης και φωτισμού, στο όραμα μιας «έξυπνης» και δικτυωμένης πόλης, απόλυτης παρακολούθησης, συμπληρώνουμε εμείς.

Τα δυο πρωτοποριακά συστήματα Smart Parking και Smart Lighting, στο μοτίβο της Ατζέντας 21, στοχεύουν, όπως διατείνονται οι κατασκευαστές, στην μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους και στην εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας για την φωταγώγηση της πόλης.

Την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρει το «ΒΗΜΑ», έχουν αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ, η Cisco και οι εταιρείες ΚΑΥΚΑΣ και ΟΤS.

Ειδικοί αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία της Χαλκίδας, συλλέγοντας στοιχεία γύρω από τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης.

Εν συνέχεια θα μεταδίδουν τις πληροφορίες αυτές στην εφαρμογή του συστήματος, την οποία οι χρήστες θα μπορούν να συμβουλεύονται από το smartphone τους.

Φυσικά, αργότερα, τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα αφορούν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους πολίτες.

Το σύστημα, τώρα, «έξυπνου» φωτισμού για την φωταγώγηση του Δήμου, θα διαθέτει λαμπτήρες LED και θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που θα μεταφράζεται σε μείωση κατά 60% ως προς την κατανάλωση ρεύματος, εναρμονισμένος με την «πράσινη» πολιτική της Νέας Τάξης, η οποία στοχεύει στην δημιουργία «οικολογικών» πόλεων-γκέτο και όλα δείχνουν πως στην Χαλκίδα γίνεται η αρχή.

Τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την λειτουργία και των δύο συστημάτων θα συγκεντρώνονται σε Cloud υποδομές και από εκεί θα επικοινωνούν με την ειδική πλατφόρμα διαχείρισης.

Με άλλα λόγια η πόλη θα έχει κέντρο διαχείρισης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα διοικεί στον τομέα που της αναλογεί και αργότερα γιατί όχι ολόκληρη την πόλη.

Το έργο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017. Πάρα πολύ σύντομα δηλαδή, καθώς υπάρχει «καλή θέληση».

πηγή el.gr

16 Νοε 2016

ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ?

ΔΕΙΤΕ ! ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΥΠΕΡ-ΑΓΟΡΑ !

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ !!! ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ !!!

ΔΕΙΤΕ ! ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΥΠΕΡ-ΑΓΟΡΑ !!!

ΔΕΙΤΕ ! ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ !!

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ...

ΕΚΤΑΚΤΟ ! ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΘΕΩΝ ΖΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !


1 Νοε 2016

Ψαλμός 89 ΠΘ' Για να βρέξει ο Θεός, όταν υπάρχει ανομβρία (Βίντεο-Ήχος)
89.   Για να βρέξει ο Θεός, όταν υπάρχει ανομβρία ή όταν στερέψουν τα πηγάδια, για να βγάλουν νερό.


Προσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΕ, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ· 2 πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ. 3 μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν· καὶ εἶπας· ἐπιστρέψατε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. 4 ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί. 5 τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται. τὸ πρωΐ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι, 6 τὸ πρωΐ ἀνθήσαι καὶ παρέλθοι, τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη. 7 ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου καὶ ἐν τῷ θυμῷ σου ἐταράχθημεν. 8 ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐναντίον σου· αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου. 9 ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ἐξελίπομεν· τὰ ἔτη ἡμῶν ὡσεὶ ἀράχνη ἐμελέτων. 10 αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν  δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος· ὅτι ἐπῆλθε πρᾳότης ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα. 11 τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου ἐξαριθμήσασθαι; 12 τὴν δεξιάν σου οὕτω γνώρισόν μοι καὶ τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ. 13 ἐπίστρεψον, Κύριε· ἕως πότε; καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου. 14 ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν· εὐφρανθείημεν 15 ἀνθ᾿ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά. 16 καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, 17 καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.

πηγή

Η χρήση των Ψαλμών του Δαυίδ από τον π. Παϊσιο.

Ψαλμός 89 ΠΘ' Για να βρέξει ο Θεός, όταν υπάρχει ανομβρία 

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣΠριν από το γεύμα

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου· ελθέτω η βασιλεία Σου· γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών· ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά το γεύμα

Ευχαριστούμεν Σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων Σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών Σου παρεγένου, Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ημών, και σώσον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Διαφυλάξαι Κύριος ο Θεός πάντας ημάς, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


Πριν από το δείπνο

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται· και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ, ο Θέος ημών ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά το δείπνο

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου, και εν τοις έργοις των χειρών Σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ ημάς το φώς του προσώπου Σου, Κύριε· έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν, ότι Συ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκισας ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των αυτού πλουσίων δωρεών, τη αυτού χάριτι και φιλανθρωπία, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, Άγιε, δόξα Σοι, Βασιλεύ, ότι έδωκας ημίν βρώματα εις ευφροσύνην· πλήρωσον ημάς και πνεύματος Αγίου, ίνα ευρεθώμεν ενώπιόν Σου ευάρεστοι και μη αισχυνθώμεν, όταν αποδώσης εκάστω κατά τα έργα αυτού. Διά πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντων Σου των αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.