25 Αυγ 2016

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς: "Χωρὶς θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλώσσα, διαλύεται ἡ Πατρίδα μας"Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – Εορτάζει στις 24 Αυγούστου

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου – Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα. Ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἀλβανικῆς καὶ βλάχικης γλώσσας, διότι ὑποχωροῦσε ἡ ἑλληνική. Στὸ Μέτσοβο ἐπὶ παραδείγματι τοὺς προέτρεψε νὰ διατηρήσουν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο «διαλύεται ἡ Πατρίδα μας». Εἶπε ὅτι, ἂν διατηρηθοῦν αὐτά, ὁ Θεὸς θὰ φέρη καλύτερες μέρες γιὰ τὴ χώρα μας.

Χάρισμα προφητείας

Ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ἦταν ἀκόμη καὶ μεγάλος Προφήτης. Προφήτης καὶ μὲ τὴν εὐρεία καὶ μὲ τὴν στενὴ ἔννοια. Ὑπῆρξε ἀληθινὰ πνευματοφόρος, ἐνδεδυμένος «δύναμιν ἐξ ὕψους». Ἄνδρας χαρισματικός, μεγίστης ἁγιοπνευματικῆς ἐμβελείας. Βεβαίως πολλὲς φορὲς ὁ προφητικός του λόγος δὲν ἦταν ἀρεστὸς στοὺς ἀνθρώπους, ὅμως εἶχε δύναμι, θεία δύναμι.

Δὲν προεφήτευσε μόνο τὴν ἀποτίναξι τοῦ ζυγοῦ («τὸ ποθούμενο» ὅπως τὸ ὠνόμαζε καὶ συνεννοεῖτο ἔτσι μὲ τοὺς ἀκροατᾶς, γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν οἱ Τοῦρκοι τί ἐννοοῦσε), ἀλλὰ τοὺς ἔδινε καὶ σημάδια γιὰ τὸ πότε θὰ γίνη τοῦτο. Πολλὲς προφητεῖες… τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἀναφέρονται στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο τοῦ 1940, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες ἐθνικὲς καταστάσεις.

Ἐπίσης προεφήτευσε τὶς διάφορες ἐφευρέσεις: αὐτόματη ἕλξι, ἀσύρματο, τηλέφωνα, ἀεροπλάνο κ.λπ. Μὲ τὸ προφητικό του χάρισμα διεπέρασε ὅλες τὶς μελλοντικὲς καταστάσεις: πεῖνες, δίψες, ἐμφυλίους πολέμους καὶ τόσα ἄλλα. Ὅταν προεφήτευσε γιὰ τὰ σχολεῖα, ἀσφαλῶς μὲ θλίψι ἔβλεπε τὴν ἐξέλιξί τους καὶ ἔλεγε: «Θὰ βγοῦν πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ποὺ ὁ νοῦς σας δὲν φαντάζεται». Προφητεύοντας γιὰ τὴν γραφειοκρατία εἶπε: «Θὰ γίνη ἕνα χαρτοβασίλειο, ποὺ θὰ ἔχη μεγάλο μέλλον στὴν ἀνατολή».

Ἐπίσης ἔκανε καὶ προφητεῖες μὲ ἐσχατολογικὴ μορφή:

«Θὰ ἔρθη καιρός, ποὺ θὰ φέρη γύρες ὁ διάβολος μὲ τὸ κολοκύθι τoυ».
«Θὰ ’ρθη καιρὸς ποὺ θὰ ζωσθῆ ὁ τόπος μὲ μία κλωστή».
«Ὅταν θὰ ἰδῆτε τὸ χιλιάρμενο στὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, τότε θὰ λυθῆ τὸ ζήτημα τῆς Πόλης».
«Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο, ἀλλὰ δὲν θὰ προφτάσουν».
«Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ στὰ παράθυρα».
«Οἱ κλέφτες θὰ λείψουν ἀπὸ τὰ βουνά, ἀλλὰ θὰ ἔρχωνται μέρα μεσημέρι, ντυμένοι μὲ τὰ ὑποδήματα, νὰ σᾶς ληστέψουν».
«Θὰ ἔρθη καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα».
«Θὰ δοῦμε καὶ θὰ ζήσουμε Σόδομα καὶ Γόμορρα στὸν τόπο μας».
«Οἱ ἄνθρωποι θὰ μείνουν πτωχοί, γιατί δὲν θάχουν ἀγάπη στὰ δένδρα».
«Μὴ χαλᾶτε τὰ δάση. Αὐτὰ θὰ σᾶς κρύψουν, θὰ σᾶς σώσουν. Μὴν τὰ χαλᾶτε, γιατί ὁ τόπος σας θὰ γίνη γκρεμίσματα».

Ἱερὰ Παρακαταθήκη

Τελειώνοντας αὐτὴν τὴν ἀναφορὰ στὴν χαρισματικὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος, Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ Ἔθνος μας ὀφείλει τὴν ἀναβίωσί του καὶ ἀναδημιουργία του στὴν ἀποστολικὴ προσφορά του. Θὰ ἦταν παράλειψι, ἂν δὲν ἀναφέρουμε ὅτι μὲ τὰ θεοφόρα καὶ πύρινα κηρύγματά του ὁ Ἅγιος συγκρότησε τὴν εἰς Χριστὸν πίστι, ἀφύπνισε τὴν ἐθνικὴ συνείδησι, ἐδημιούργησε τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, κατήργησε τὴν μοιρολατρία καὶ ἀπογοήτευσι τῶν ραγιάδων, ἀπόκτημα τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς τους, ἔδωσε θάρρος μὲ τὶς προφητεῖες του γιὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Γιὰ τοὺς λόγους τούτους εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἐξαίσιοι οἱ λόγοι τῶν Διδαχῶν του. Καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἐλέγχουν, τονίζουν τὶς εὐθύνες μας καὶ λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις ἀληθείας. Εἶναι ἱερὰ ἡ παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας κληρονομιά.
Θὰ τελειώσουμε μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τὰ ὁποία μαρτυροῦν καὶ βεβαιώνουν ὅτι ὁ Ἅγιός μας μὲ τὸν πύρινο, δυναμικό, πνευματέμφορο καὶ χριστοκεντρικὸ λόγο εἶναι διάδοχος τῶν Ἀποστόλων, Ἰσαπόστολος. Μέσα ἀπὸ τὰ φλογερὰ ἀποστολικά του κηρύγματα μαρτυρεῖται χαρακτηριστικὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ὁ ἴδιος εἶχε πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς του:

«Πρέπον καὶ εὔλογον ἦταν, ἀδελφοί μου, νὰ εἶχα καὶ ἐγὼ τὴν καρδίαν μου καθαρὰν ὡσὰν τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Ἐδῶ ποὺ ἀξιώθηκα καὶ ἦλθα εἰς τὴν εὐλογημένην σας χώραν καὶ σᾶς ἀπήλαυσα καὶ μὲ ἐδεχθήκατε ὡς Ἀπόστολον τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἔχω ἐκείνην τὴν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος νὰ εὐλογήσω τὴν χώραν σας, μὰ δὲν τὴν ἔχω, ἐπειδὴ καὶ εἶμαι ἁμαρτωλός. Πλὴν ἀποτολμῶ καὶ παρακαλῶ τὸν γλυκύτατόν μου Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν, καθὼς ἐσπλαγχνίσθη τότε διὰ μέσου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔτσι καὶ τώρα νὰ ἐσπλαγχνισθῆ ὁ Κύριος, διὰ πρεσβειῶν τῆς Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, νὰ στείλη οὐρανόθεν τὴν χάριν Του καὶ τὴν εὐλογίαν Του, νὰ εὐλογήση τὰ σπίτια σας καὶ νὰ εὐλογήση καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναίκας, τὰ πράγματά σας καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σας…».

Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2014, σ. 7-21.

πηγή: orthodoxia-ellhnismos

24 Αυγ 2016

Όπου και να σκάψεις στην Κυπριακή Γη, ξεφυτρώνει μια ΕλλάδαΠαρουσιάστηκε το ψηφιδωτό με τις αρματοδρομίες στο Ακάκι (pics)


Εξαιρετικά σημαντικό εύρημα, λόγω τεχνοτροπίας και θεματολογίας, χαρακτηρίζει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ψηφιδωτό δαπέδου που βρέθηκε στην περιοχή Παθκιά στο Ακάκι, και απεικονίζει παράσταση αρματοδρομιών σε εξέλιξη εντός ιπποδρόμου.

Η αποκάλυψη ολόκληρου του ψηφιδωτού δαπέδου και οι νέες παραστάσεις που εμφανίστηκαν επιβεβαιώνουν τη χρονολόγηση του δαπέδου στον 4ο αιώνα μ.Χ., καθώς επίσης τις αρχικές προβλέψεις των αρχαιολόγων πως πρόκειται για ένα ψηφιδωτό με μοναδική θεματολογία, αλλά μοναδικό και για την υψηλή ποιότητα κατασκευής του.

Με την αποκάλυψη ολόκληρης της παράστασης του ψηφιδωτού δαπέδου, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στα ΜΜΕ από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, απεικονίζεται μια παράσταση αρματοδρομιών σε εξέλιξη εντός ιπποδρόμου και πλούσιο γεωμετρικό διάκοσμο.


Η εικονική σκηνή περιλαμβάνει τέθριππα, στα οποία απεικονίζεται όρθιος ο ηνίοχος, τα οποία αγωνίζονται γύρω από τον εύριπο (spina). Κάθε άρμα συνοδεύεται από δύο επιγραφές. Στην ανατολική άκρη του εύριπου διακρίνεται η meta, δηλαδή το σημείο στροφής των αρμάτων, η οποία αποδίδεται ως ένα κυκλικό βάθρο, πάνω στο οποίο στηρίζονται τρεις κώνοι που απολήγουν σε ωό.

Πάνω στον εύριπο απεικονίζονται, επίσης, τρεις κίονες που απολήγουν σε τρία χάλκινα δελφίνια, από τα οποία ρέει νερό, και ένας ναΐσκος. Ανάμεσα στα άρματα εμφανίζονται ένας έφιππος άνδρας και δύο πεζοί άνδρες που κρατούν ο ένας μαστίγιο και ο άλλος αγγείο με νερό.


Η Αρχαιολογική Λειτουργός, Φρύνη Χατζηχριστοφή, η οποία είχε την επίβλεψη της ανασκαφικής έρευνας, ανέφερε ότι με την αποκάλυψη ολόκληρης της παράστασης φαίνεται ότι πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές φάσεις ενός αγώνα, με τέσσερα τέθριππα στον ιππόδρομο.

Σημείωσε ότι τα δύο ονόματα, που συνοδεύουν το κάθε τέθριππο, αντιστοιχούν το ένα στον ηνίοχο και το άλλο σε ένα από τα άλογα.

Πάνω στο εύριπο, επεσήμανε, εμφανίστηκε, εκτός από τους ναΐσκους και τους κίονες με τα δελφίνια, ο μηχανισμός με τον οποίο μετρούσαν τους γύρους, που ολοκληρώνονται κατά τον αγώνα.


Εξίσου σημαντικό εύρημα χαρακτηρίζεται και ο πίνακας, που ανεβρέθηκε στο δυτικό άκρο της στοάς, με κυκλικό μοτίβο πλοχμού, μέσα στον οποίο ενσωματώνονται εννέα μετάλλια (οκτώ μετάλλια ανάμεσα στον πλοχμό και ένα στο κέντρο της σύνθεσης), που φέρουν προτομές γυναικείων μορφών.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, είπε ότι “παρόλο που το δάπεδο δεν έχει ακόμη συντηρηθεί και καθαριστεί από τα άλατα, που καλύπτουν τα περισσότερα μετάλλια, μπορούμε ωστόσο, να ταυτίσουμε τις μορφές με τις εννέα μούσες, εφόσον η κάθε μία κρατά το σύμβολο της ιδιότητας της”.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για “ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα, λόγω της τεχνοτροπίας του και λόγω της θεματολογίας του”, για να προσθέσει πως “είναι μοναδικό στην Κύπρο, αφού η παρουσία αυτού του ψηφιδωτού δαπέδου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ενδοχώρας προσφέρει νέα σημαντικά στοιχεία για αυτήν την περίοδο στην Κύπρο και προσθέτει στις γνώσεις μας για τη χρήση ψηφιδωτών δαπέδων στο νησί”.


Εξάλλου, ανέφερε ότι η ανασκαφική έρευνα θα συνεχιστεί του χρόνου μετά το Μάιο, αφού υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι θα βρεθούν και άλλα σημαντικά ευρήματα στο χώρο.
“Θα συνεχίσουμε την ανασκαφή με επιστημονικό τρόπο και ευελπιστούμε ότι ο χώρος αυτός κάποτε θα ανοίξει για το κοινό”, σημείωσε.

Το εντυπωσιακό ψηφιδωτό είναι μήκους 26 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων, ενώ ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει στο χώρο μια τεράστια δεξαμενή διαστάσεων 10×14 μέτρα

πηγή: ΚΥΠΕ


Τουρκία: Ανακαλύφθηκε τεράστιο ψηφιδωτό με τον ΠοσειδώναΌπου και να σκάψεις παντού Ελλάδα θα βρεις.

Μια τεράστια ανακάλυψη έγινε στην κεντρική Τουρκία, όπου βρέθηκε ένα ψηφιδωτό του αρχαίου θεού της Θάλασσας Ποσειδώνα και μάλιστα υπήρχε ένα απόσπασμα γραμμένο στα ελληνικά το οποίο αναφέρει τα εξής: «Χαίρε σε εσάς από όλους τους λουόμενους».


Όπως επισημάνθηκε: «Κατά τη διάρκεια ανασκαφών, βρήκαμε ένα μωσαϊκό σε ένα χωράφι επιφάνειας 11.39 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό είναι χωρισμένο σε δυο βασικές εικόνες. Η απεικόνιση του νοτιοανατολικού μέρους του μωσαϊκού είναι πλήρως κατεστραμμένη ενώ η απεικόνιση στο βόρειο τμήμα δείχνει τον Ποσειδώνα να κρατάει μια τρίαινα. Υπάρχουν δελφίνια αριστερά και δεξιά του Ποσειδώνα. Όταν οι ανασκαφές γύρω από το μωσαϊκό ολοκληρωθούν, η απεικόνιση θα είναι βαρυσήμαντη. Πιστεύουμε ότι η απεικόνιση προσδιορίζεται χρονολογικά  στον 3ο με 4ο αιώνα π.Χ».

Ο Σαμπρί Ταρί-Διευθυντής Κουλτούρας και Τουρισμού ανέφερε πως το Γιουμουρταλίκ στην αρχαία εποχή ονομαζόταν Αιγές και ήταν ένα σημαντικό λιμάνι και ότι η ιστορία του φτάνει μέχρι τον 2 αιώνα π.Χ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων  Doğan, το ψηφιδωτό ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών από  φοιτητές του Πανεπιστημίου Αρχαιολογίας στην περιοχή αυτή .

Επίσης στην επαρχία της  Μπούρσα ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο αρχαίο ελληνικό βάζο 1500 ετών και παλιότερα είχε  βρεθεί μωσαϊκό με τον θεό-Έρωτα των Αρχαίων Ελλήνων.

Στον αρχαιολογικό χώρο διενεργούνται έρευνες από διεθνείς επιστήμονες εδώ και 90 χρόνια και τα ευρήματα είναι πάρα πολλά και ανεκτίμητης αξίας.

πηγή: el.gr


14 Αυγ 2016

ΠΕΦΤΕΙ ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΜΟΓΓΟΛΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ... (ΒΙΝΤΕΟ)Στις 14 Αυγούστου 1996 έγινε η κηδεία του Τάσου Ισαάκ, που είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από Τουρκοκύπριους τρεις μέρες νωρίτερα στη νεκρή ζώνη κοντά στη Δερύνεια, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης Κυπρίων μοτοσυκλετιστών.
Αμέσως μετά την κηδεία, αρκετοί από τους παριστάμενους συγκρότησαν διαδήλωση και ξαναμπήκαν στη νεκρή ζώνη από το ίδιο σημείο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ισαάκ, καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος ξάδελφος του Ισαάκ. Ήταν πρόσφυγας από την Αμμόχωστο και ζούσε στο Παραλίμνι.

Γύρω στις 2:20 μετά το μεσημέρι, ο Σολωμού ξεστράτισε από τους συγκεντρωμένους και κατευθύνθηκε σ’ ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο. Με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας, με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Την ίδια ώρα ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων και ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός.
Είχε δεχτεί τρεις σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στο στομάχι, που αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Ακολούθησαν κι άλλοι πυροβολισμοί, από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά 11 άτομα, ανάμεσά τους και δύο Κυανόκρανοι. Η κηδεία του Σολωμού Σολωμού έγινε στις 16 Αυγούστου 1996, στο Παραλίμνι, παρουσία πλήθους κόσμου, που καταδίκασε την τουρκική βαρβαρότητα, όπως είχε πράξει τρεις ημέρες νωρίτερα με την άνανδρη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.
Στις 17 Αυγούστου, επισκέφθηκε την Κύπρο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος χαρακτήρισε κοινούς εγκληματίες τους δολοφόνους του Σολωμού. Την ίδια περίοδο βρέθηκε στα κατεχόμενα και η τουρκάλα πρωθυπουργός, Τανσού Τσιλέρ, η οποία μιλώντας ενώπιον πλήθος Τουρκοκυπρίων δικαιολόγησε πλήρως την πράξη, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα κόψουν τα χέρια οποιουδήποτε προσβάλλει το εθνικό σύμβολο. Η απάντηση ήλθε από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νίκολας Μπερνς, ο οποίος δήλωσε ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι σπουδαιότερη από ένα κομμάτι ύφασμα».
Η Κυπριακή Αστυνομία, βασιζόμενη σε οπτικό υλικό (τηλεοπτικό και φωτογραφικό), κατόρθωσε να αναγνωρίσει τους δράστες της δολοφονίας Σολωμού κι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους:
Κενάν Ακίν, υπουργό Γεωργίας του ψευδοκράτους.
Ερντάλ Χατζιαλί Εμανέτ, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων στα κατεχόμενα.
Ατίλα Σαβ, επικεφαλής της αστυνομίας των Κατεχομένων.
Χασάν Κουνταξί, υποστράτηγο των κατοχικών δυνάμεων.
Μεχμέτ Καρλί, ταξίαρχο των κατοχικών δυνάμεων.
Τον Οκτώβριο του 2004 ο Ακίν παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός που δολοφόνησε τον Σολωμού, αλλά δικαιολογήθηκε ότι διατάχθηκε από τον Χαλίλ Σαντραζάμ, τότε διοικητή των κατοχικών δυνάμεων στο νησί. Ο Σαντραζάμ με δηλώσεις του διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ακίν, που λίγο αργότερο συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές για λαθρεμπόριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με άνωθεν εντολή.
Στις 24 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ένοχη την Τουρκία για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, βάσει του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επίσης, επιδίκασε χρηματική αποζημίωση στην οικογένειά του.
Η αυτοθυσία του Σολωμού ενέπνευσε πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ο Διονύσης Σαββόπουλος τού αφιέρωσε ένα παλιότερο τραγούδι του, την «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», ενώ ο στιχουργός Γιώργος Αλκαίος το τραγούδι «Πάντα Γελαστοί», που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και πρωτοτραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Στέλιος Ρόκος έγραψε τη μουσική για το τραγούδι «Για τον Σολωμό Σολωμού» (στίχοι Νίκου Γρίτση) και ο Νότης Σφακιανάκης τραγούδησε το «Ήταν Τρελός», σε στίχους Χρήστου Κρετσόβαλη και μουσική Βασίλη Δήμα.

Πηγή: sansimera.gr

H δολοφονία του Σολωμού Σολωμού (1996)


11 Αυγ 2016

Ὅλοι παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς καὶ τοῦ Ἔθνους...Ὁ Τάσος Ἰσαὰκ πού δολοφονήθηκε σὰν σήμερα πρὶν 20 χρόνια, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους σύγχρονους μάρτυρες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Σολωμὸ Σολωμοῦ καὶ τὸν Βορειοηπειρώτη Ἀριστοτέλη Γκούμα, συγκροτοῦν τὴν τριάδα τῶν Ἐθνομαρτύρων πού θυσιάστηκαν κι οἱ τρεῖς τους τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ τὰ ἰδανικά τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Ἔθνους.
Τὸν Τάσο τὸν σκοτώσανε στὶς 11/8/1996... 
Τὸν Σολωμὸ στὶς 14/8/1996... 
Καὶ τὸν Ἀριστοτέλη στὶς 12/8/2010... 
Ὅλοι λίγο πρὶν τῆς Παναγιᾶς... Ὅλοι παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς... Γι' αὐτὸ κι ΑΘΑΝΑΤΟΙ! 
Δὲν προβάλανε βία. Ἁπλὰ διψούσανε γιὰ Ἐλευθερία!

10 Αυγ 2016

Προσοχή στο δαιμόνιο της ΛύπηςΥπάρχουν πολλοί δαίμονες, ο χειρότερος από όλους είναι ο δαίμονας της λύπης, ειναι χειρότερος γιατί κάνει τον άνθρωπο να τα βλέπει όλα μάταια και τελικά τον οδηγεί στον θάνατο...

Προσοχή στο δαιμόνιο της Λύπης 


Μέγα σημείο: Το Ιερό Σκήνωμα του Πατρός Σάββα Αχιλλέως είχε νεκρική ευκαμψία (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)Το να σας πούμε εμείς για την αγιότητα του πατρός Σάββα Αχιλλέως είναι περιττό. Έτσι και αλλιώς σας παρουσιάσαμε φωτογραφίες και βίντεο από την εξόδιο ακολουθία. 

 Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι ιερείς να βλέπουν το λαό εν μέσω καλοκαιριού (5 Αυγούστου 2016) να προσέρχεται κατά εκατοντάδες και σε λίγο να γίνονται χιλιάδες για να αποχαιρετίσουν τον πνευματικό τους πατέρα.

Στο παρακάτω βίντεο, το οποίο μας έστειλε ο αναγνώστης megasfilippos, φαίνεται ξεκάθαρα το Ιερό Σκήνωμα του πατρός Σάββα Αχιλλέως ακάλυπτο στο πρόσωπο αλλά και εύκαμπτο, αν και είχε παραμείνει στο ψυγείο για δύο ημέρες, όπως μπορείτε να δείτε στο 1.15′ στο παρακάτω βίντεο.

Φωνές ακούγονται να λένε: «κοιτάξτε κοιτάξτε ο παππούλης!!

Εμείς δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε, θα πει ο Θεός όταν θα θελήσει να φανερώσει την αγιότητα του γέροντα.ΘΑΥΜΑ !!! Νεκρική ευκαμψία στο Ιερό Σκήνωμα του Πατρός Σάββα Αχιλλέως


pentapostagma.gr


6 Αυγ 2016

Συμβουλές Ταπείνωσης1. Σε ξέχασαν; Δε σε πήραν ούτε ένα τηλέφωνο; Δεν πειράζει. Και προπαντός μην παραπονείσαι.
2. Σε αδίκησαν; Ξέχασέ το.
3. Σε περιφρόνησαν; Να χαίρεσαι.
4. Σε κατηγορούν; Μην αντιλέγεις.
5. Σε κοροϊδεύουν; Μην απαντάς.
6. Σε βρίζουν; Σιωπή και προσευχή.
7. Σου αφαιρούν το λόγο; Σε διακόπτουν; Μη λυπάσαι.
8. Σε κακολογούν; Μην αντιμάχεσαι.
9. Σου μεταδίδουν ευθύνες τα παιδιά σου; Οι συγγενείς σου, οι δικοί σου οι άνθρωποι; Μη διαμαρτύρεσαι.
10. Θυμώνουν μαζί σου; Να παραμένεις ήρεμος.
11. Σου κλέβουν φανερά; Κάνε τον τυφλό.
12. Σε ειρωνεύονται; Να μακροθυμείς.
13. Δεν ακούνε τις συμβουλές σου; Ιδίως δεν ακούνε τις συμβουλές σου τα παιδιά σου; Πέσε στα γόνατα και κάνε προσευχή.
14. Εκνευρισμός στο αντρόγυνο; Εσύ φταις. Κι εσύ φταις. Όχι ο άλλος.
15. Έφταιξες; Ζήτησε συγγνώμη.
16. Δεν έφταιξες; Πάλι ζήτησε συγγνώμη.
17. Έχεις υγεία; Δόξαζε τον Θεόν.
18. Έχεις αρρώστια; Έχεις καρκίνο, ταλαιπωρείσαι, υποφέρεις, βασανίζεσαι, πονάς; Δόξαζε τον Θεόν.
19. Γκρίνια, ανεργία, φτώχεια μέσα στο σπίτι; Νήστευσε. Αγρύπνησε. Κάνε προσευχή.
20. Για όλους και για όλα προσευχή. Πολλή προσευχή. Πολλή προσευχή. Νηστεία και προσευχή διότι «τούτο το γένος των παθών και των δαιμόνων ουκ εκπορεύεται παρά μόνο με νηστεία και προσευχή».
«Είθε αδελφοί μου, να ακολουθήσουμε όλοι μας, και πρώτος εγώ,
τις ταπεινές αυτές συμβουλές, και να είστε βέβαιοι ότι θα σωθούμε.»

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Αναγνωστοπούλου

πηγη agioritikovima.gr

4 Αυγ 2016

Εκοιμήθη ο Πατήρ Σάββας ΑχιλλέωςΜόλις εκοιμήθη ο Πατήρ Σάββας Αχιλλέως Τετάρτη, 03 Αύγουστος 2016

Την Παρασκευή το πρωΐ θα τεθεί η σωρός σε λαϊκό προσκύνημα πριν την νεκρώσιμη ακολουθία, στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου τον οποίο ο ίδιος έκτισε με πολλούς αγώνες, στον Καρέα.

Η τελευταία επιθυμία του γέροντα ήταν να ταφεί σε ένα χωριουδάκι στην Ηλεία, αλλά παρά το ότι αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία, δεν έγινε σεβαστή, σχεδόν από κανέναν, αν και υπήρχε η βέβαιη μαρτυρία πολλών ατόμων.

Ωστόσο, ανδρών επιφανών, πάσα γη τάφος.

Για πολλούς ήταν ο σεβάσμιος αγωνιστής του Χριστού και της Παναγίας. Για μένα, εκτός από αυτά, ήταν ο φίλος και πατέρας με την ψυχή μικρού παιδιού. Πιστεύω ακράδαντα ότι τώρα βλέπει τον Χριστό.

Έχω πάρα πάρα πολλά να πω, αλλά όχι τώρα.

Δοξα Σοι ο Θεός η μόνη ελπίς ημών Δόξα Σοι

πηγή:

Ο πατήρ Σάββας Αχιλλέως στο Ρωμαιικο Οδοιπορικο