27 Δεκ 2017

Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος - 27 Δεκεμβρίου (βίντεο)27 Δεκεμβρίου - Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· Στέφανε, σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος - 27 Δεκεμβρίου


πηγή: Orthodox Saints

25 Δεκ 2017

Οι Έλληνες περίμεναν τον Ιησού Χριστό και όχι οι Εβραίοι του Γιαχβέ !

Χριστούγεννα. Ερμηνεία στην εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού κατά την ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση. (βίντεο)25 Δεκεμβρίου Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Χριστούγεννα. Ερμηνεία στην εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού κατά την ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση.

πηγή: Orthodox Saints


Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού


Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού


Ημερομηνία εορτής: 25/12/2017

Τύπος εορτής: Σταθερή.

Εορτάζει στις 25 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άγιοι που εορτάζουν:  Ιησους Χριστος (η Κατα Σαρκα Γεννησις Του Κυριου)


Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος.
Τὶ μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;
Παρθενικὴ Μαρίη Θεὸν εἰκάδι γείνατο πέμπτη.


Βιογραφία
Στις 25 Δεκεμβρίου η αγία Εκκλησία μας γιορτάζει το μεγάλο και ανερμήνευτο γεγονός της κατά σάρκα γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού από την Υπεραγία Θεοτόκο.

Μετά τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ και ενώ πλησίαζε ο καιρός να τελειώσουν οι εννιά μήνες από την υπερφυσική σύλληψη του Χριστού στην παρθενική της μήτρα, ο Καίσαρ Αύγουστος διέταξε απογραφή του πληθυσμού του ρωμαϊκού κράτους. Τότε ο Ιωσήφ μαζί με τη Θεοτόκο, ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ, για να απογραφούν εκεί. Έτσι ξεκίνησαν από την Ναζαρέτ και ύστερα από κοπιαστικό ταξίδι έφτασαν στην Βηθλεέμ, όπου επειδή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου δεν κατάφεραν να βρουν κατάλυμα, παρά μόνο ένα φτωχικό σπήλαιο. Εκεί η Θεοτόκος γέννησε τον Κύριο Ιησού Χριστό και σπαργάνωσε σαν βρέφος τον Κτίστη των απάντων. Έπειτα Τον έβαλε επάνω στη φάτνη των αλόγων ζώων, διότι «ἔμελλε νὰ ἐλευθέρωση ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἀλογίαν», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Από τότε, όλοι οι πιστοί χριστιανοί με χαρά ψάλλουν τον ύμνο των αγγέλων εκείνης της νύκτας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (βλ. Ευαγγέλιο Λουκά, Β' 1-20). Δόξα δηλαδή, ας είναι στο θεό, που βρίσκεται στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στη γη ολόκληρη, που είναι ταραγμένη από την αμαρτία ας βασιλεύσει η θεία ειρήνη, διότι ο Θεός έδειξε την αγάπη Του στους ανθρώπους με την ενανθρώπηση του Υιού Του.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η γιορτή των Χριστουγέννων καθιερώθηκε για πρώτη φορά την 25η Δεκεμβρίου του 397 μ.Χ. επί πατριαρχείας Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατ' άλλους ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, χώρισε τις δύο γιορτές των Φώτων και των Χριστουγέννων, οι οποίες παλιότερα γίνονταν την ίδια μέρα, δηλαδή την 6η Ιανουαρίου.


Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.
Ποίημα Ῥωμανοὺ τοῦ Μελῳδοῦ
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Ὁ Οἶκος
Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν· τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου. Ἐκεῖ ἐφάνη ῥίζα ἀπότιστος, βλαστάνουσα ἄφεσιν· ἐκεῖ εὑρέθη φρέαρ ἀνώρυκτον, οὗ πιεῖν Δαυῒδ πρὶν ἐπεθύμησεν· ἐκεῖ Παρθένος τεκοῦσα βρέφος, τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθύς, τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυΐδ· διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἐπειχθῶμεν, οὗ ἐτέχθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

πηγή: saint.gr

24 Δεκ 2017

Δεν υπάρχει επιστήμη χωρίς το ελληνικό αλφάβητο! Πώς τα 24 γράμματα έγιναν το θεμέλιο των ΕπιστημώνΠέρα από τις αμέτρητες ελληνικές λέξεις όμως που μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα ξενόγλωσσο ακαδημαϊκό βιβλίο, με αντίστοιχη συχνότητα εμφανίζονται και μεμονωμένα γράμματα, ως επιστημονικά σύμβολα.

Δείτε πως χρησιμοποιείται κάθε ένα από τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, σαν επιστημονικός συμβολισμός:

Α: Η γνωστότερη χρήση του πρώτου γράμματος του ελληνικού αλφαβήτου συναντάται στα «σωματίδια α». Τα «alpha particles», όπως αναφέρονται στα αγγλόφωνα επιστημονικά συγγράμματα, δημιουργούνται από την σύζευξη δύο πρωτονίων και δύο νετρονίων. Ενα σωματίδιο τέτοιου είδους «παράγεται» από μια διαδικασία που ονομάζεται «διάσπαση α» ή «alpha decay»

Β: Αντίστοιχα με το «α», το βήτα χρησιμοποιείται για να ονοματίσει ένα άλλο είδος σωματιδίων. Τα «σωματίδια β» δημιουργούνται από την πυρηνική αντίδραση «beta decay». Από αυτήν την διαδικασία έχουν προκύψει και οι ονομασίες των «ακτίνων β» και της ομώνυμης ραδιενέργειας.

Γ: Οι «ακτίνες γ» είναι ιδιαίτερα γνωστές στον… κόσμο της φυσικής. Αποτελούν τις ακτίνες με τη μεγαλύτερη συχνότητα και ενέργεια, από όλο το φάσμα. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των τεραστίων ποσών ηλεκτρομαγνητικής ραδιενέργειας που «μεταφέρουν». Οπως και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, οι «ακτίνες γ» είναι αποτέλεσμα της «διάσπασης γ».

Δ: Το γράμμα αυτό διαφοροποιείται από τα προηγούμενα, τα οποία σχετίζονταν με την ακτινοβολία και την ραδιενέργεια. Το «δ» είναι ένα πιο… μαθηματικό σύμβολο, αφού παριστάνει μια μικρή μεταβολή ποσότητας. Για παράδειγμα ο συμβολισμός δt, όπου t είναι ο χρόνος, μετα
ράζεται σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Από εκεί προκύπτει και η γνωστή φράση «σε χρόνο ντετέ».

Ε: Ενα αυστηρά μαθηματικό σύμβολο. Το γράμμα «ε» χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια αριθμητική ποσότητα που μπορεί να γίνει αυθαίρετα μικρή. Στον κλάδο της «Ανάλυσης» των μαθηματικών, το «ε» συναντάται σχεδόν σε κάθε σελίδα ακαδημαϊκού συγγράματος.

Ζ: Παλιότερα το γράμμα «ζ» ονομάτιζε ένα συγκεκριμένο είδος σωματιδίων, που τελικώς αποδείχθηκε πως δεν υπάρχουν καθόλου. Ο μαθηματικός Μπέρναρντ Ρίμαν όμως, φρόντισε να δώσει άλλο ρόλο στο συγκεκριμένο γράμμα, με την γνωστή «συνάρτηση ζήτα». Μια συνάρτηση με μεγάλη σημασία για τον τομέα της Θεωρίας Αριθμών και για την μελέτη των πρώτων αριθμών.

Η: Ακόμα ένα γράμμα που χρησιμοποιήθηκε για να συμβολίσει κάποιο υποατομικό σωματίδιο. Το όγδοο και βαρύτερο μέλος της οκτάδας των μεσονίων χωρίς σπιν, που ανακαλύφθηκε το 1961, βαπτίστηκε «σωματίδιο η» από τον Μάρεϊ Γκέλμαν.

Θ: Το όγδοο γράμμα της αλφαβήτου είναι συνυφασμένο με την τριγωνομετρία και πιο συγκεκριμένα με τις γωνίες των τριγώνων. Ο καθένας το έχει χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια των μαθητικών του χρόνων.

Ι: Είναι ίσως το πιο αδικημένο γράμμα αφού το πασίγνωστο i, η φανταστική μονάδα, του έχει… κλέψει όλη την δόξα. Σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποια φαινόμενα στα βαρυτικά κύματα.

Κ: Ανάμεσα στα άστρα του αστερισμού Canis Major βρίσκεται και το «άστρο Κάπα». Μπορεί να μην είναι τόσο «τιμημένο» όσο τα υπόλοιπα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, όμως βρίσκει εφαρμογή στον χώρο της αστρονομίας.

Λ: Το «λ» συναντάται πολύ συχνά στα βιβλία φυσικής αφού συμβολίζει το μήκος κύματος, ένα από τα βασικότερα μεγέθη στην μελέτη των κυμάτων.
Μ: Θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετο με το γράμμα… «e». Αυτό διότι το «μ» χρησιμοποιείται για το συμβολισμό των μιονίων. Τα μιόνια είναι σωματίδια παρόμοια με τα ηλεκτρόνια, που συμβολίζονται με e, μόνο που έχουν αντίθετο φορτίο.

Ν: Τα τρία είδη νετρινίων συμβολίζονται με το ίδιο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, με διαφορετικό εκθέτη. Είναι αφόρτιστα και πολύ ελαφριά σωματίδια τα οποία συναντώνται στα ακαδημαϊκά βιβλία ως νe, νμ και ντ.

Ξ: Ενα από τα πιο «δύσκολα» γράμματα, όσον αφορά την γραφή του. Το μικρό γράμμα «ξ» δεν έχει ακόμα βρει το ρόλο του στον επιστημονικό κόσμο. Ωστόσο, ο Ρίμαν φρόντισε να εισάγει το «Ξ» στον χώρο των επιστημών με την «εξίσωση Ξ», που είναι παρόμοια με την «εξίσωση Ζ».

Ο: Δεν παρουσιάζει καμία απολύτως διαφορά με το αντίστοιχο γράμμα του λατινικού αλφάβητου και για αυτό το λόγο έχει περιορισμένη χρήση. Ωστόσο, συναντάται συχνά στον τομέα της αστρονομίας, όπως για παράδειγμα στο αστρικό σύστημα Όμικρον στον αστερισμό της Ανδρομέδας.

Π: Το πιο φημισμένο γράμμα από τα 24 που απαρτίζουν το ελληνικό αλφάβητο. Το «π» δηλώνει το λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του. Εκτός αυτού, ονοματίζει και ένα σημαντικό μεσόνιο. Το κεφαλαίο «Π» συμβολίζει την έννοια του γινομένου στα μαθηματικά.

Ρ: Ενα ακόμα γράμμα με σημαντική χρήση στον χώρο της επιστήμης. Το «ρ» χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πυκνότητα μιας ουσίας, ή ενός υλικού.

Σ: Χρησιμοποιείται από μαθηματικούς και φυσικούς, με διαφορετικό όμως τρόπο. Στα μαθηματικά το κεφαλαίο «Σ» συμβολίζει το άθροισμα συγκεκριμένων όρων. Στην φυσική, συμβολίζει το «σπιν» ενός σωματιδίου.

Τ: Αποτελεί τα βαρύτερο από τα τρία λεπτόνια. Αλλο ένα γράμμα που συμβολίζει κάποιο υποατομικό σωματίδιο. Σπανιότερα συναντάται και για να εκφράσει την έννοια του χρόνου, με το αγγλικό «t» όμως να έχει επικρατήσει διεθνώς.

Υ: Το ύψιλον δηλώνει το σωματίδιο που αποτελείται από ένα μπλε κουάρκ και το αντικουάρκ του. Ανακαλύφθηκε το 1977 από τον Leon Lederman κατά λάθος.

Φ: Είναι το… αναπληρωματικό γράμμα το «θ». Αν χρειαστεί να συμβολίσουμε δύο γωνίες, τότε η δεύτερη θα ονομαστεί «φ», αφού η πρώτη θα έχει συμβολιστεί με «θ».

Χ: Ο πολύ γνωστός… «άγνωστος Χ». Το «Χ» χρησιμοποιείται για να συμβολίσει την άγνωστη, ή ανυπολόγιστη ποσότητα. Από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα στα μαθηματικά.

Ψ: Ενα γράμμα με πολύ εξειδικευμένη χρήση. Συναντάται στις κυματοσυναρτήσεις στην κβαντομηχανική καθώς και στην «εξίσωση Σρέντινγκερ».

Ω: Το τελευταίο, αλλά και εύηχο, γράμμα της αλφαβήτου έχει χρησιμοποιηθεί όσο λίγα. Το «ω» είναι ένα μεσόνιο αλλά και το σύμβολο της κυκλικής συχνότητας. Με κεφαλαίο «Ω» συμβολίζεται ο λόγος της μέσης πυκνότητας μάζας του σύμπαντος προς την κρίσιμη τιμή της

xorisorianews.gr

Όπου γης και να σκάψεις, κάτι ελληνικό θα βρεις.!!!

Ακόμα μια απόδειξη της ελληνικότητας της ΓαλιλαίαςΕντυπωσιακά ευρήματα

Ένα νέο εύρημα επιγραφή από μωσαϊκό στη δυτική Γαλιλαία μιλάει για τη σχετικά υψηλή κοινωνική και πνευματική κατάσταση των γυναικών στην πρώιμη Εκκλησία του |Ελληνικού κόσμου . Χρονολογώντας την τον 5ο αιώνα, μια ελληνική επιγραφή μνημονεύει ένα όνομα "Sausann" (ή Shoshana) ως δωρητή για την κατασκευή μιας εκκλησίας του χωριού. Είναι μία από τις επτά επιγραφές - συμπεριλαμβανομένου ενός μαζικού κειμένου μήκους πέντε μέτρων - που βρέθηκαν σε τρεις βυζαντινές εκκλησίες κατά τις ανασκαφές αυτού του καλοκαιριού από τον αρχαιολόγο του Kinneret College Mordechai Aviam και τον ιστορικό Jacob Ashkenazi.

 Ασυνήθιστο σε μια πατριαρχική κοινωνία, η δωρήτρια Sausann που αναφέρεται στην επιγραφή ανεξάρτητα από οποιονδήποτε, σύζυγο ή αρσενικό κηδεμόνα. Αυτό το Sausann πιστεύεται ότι ήταν μια γυναίκα ,κάποιας κοινωνικής θέσης , ίσως ακολουθώντας τα ιστορικά βήματα του υποτιθέμενου ομώνυμου της, ήταν η γυναίκα μαθητής Susannah, η οποία ήταν μεταξύ των γυναικών που αναφέρονται στο κατά Λουκά 8: 3 που συνέβαλαν τον Ιησού "από τους πόρους τους".

Το εύρημα ενισχύει τη θέση που έχει πάρει ένας αυξανόμενος αριθμός επιστημόνων των προσφάτων μελετών ότι οι γυναίκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυσή της Χριστιανοσύνης . Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Christianity Today, "στα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνίας, οι γυναίκες συχνά μετατρέπονται σε χριστιανές, ενώ οι αρσενικοί συγγενείς τους παρέμειναν ειδωλολάτρες, μήπως χάσουν την θέση τους στην γερουσία και στην κοινωνία. Αυτό συνέβαλε επίσης στον υπερβολικό αριθμό γυναικών στην εκκλησία, ιδιαίτερα στις ανώτερες τάξεις ».

Η ιδέα μιας ανεξάρτητης γυναίκας μέσα στην αγροτική Δυτική Γαλιλαία εξέπληξε τον αρχαιολόγο Aviam, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Γαλιλαϊκής Αρχαιολογίας. Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Haaretz, «Είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα που δωρίζει χρήματα στην εκκλησία και η οποία λέει κάτι για τη ζωή στο χωριό των Γαλιλαίων». 
Δουλεύοντας παράλληλα, η σπάνια πολυεπιστημονική σύμπραξη των μελετητών αντλούν από τα αντίστοιχα πεδία τους μια ζωτική εικόνα της χριστιανικής ζωής του 4ου-5ου αιώνα στην περιοχή.
Έχουν ήδη "χτυπήσει το τζάκποτ" στην πρώτη τους σεζόν, με επτά μεγάλες ελληνικές επιγραφές 1.600 ετών, δήλωσε ο Aviam. (Για το φόβο των βανδάλων, οι ακριβείς θέσεις τους δεν αναφέρονται .)

Διακοσμημένο με ένα παγώνι,κατα την βυζαντινή συνήθεια η ελληνική επιγραφή πέντε μέτρων είναι η μεγαλύτερη που βρέθηκε στην περιοχή. Είναι επίσης, ακούσια, μια άλλη απόδειξη για μια γυναίκα στη ζωή του Ιησού. 
Ο Ειρηναίος, που ονομάστηκε στο μωσαϊκό ως επίσκοπος της Τύρου κατά την ολοκλήρωση της εκκλησίας το 445 μ.Χ., ήταν φίλος του Νεστορίου, μιας αμφισβητούμενης ηγετικής μορφής στην Χριστιανική θεωρεία για την πίστη του 5ου αιώνα. Ο Νεστόριος ήταν θεολογικά κακοποιημένος επειδή μίλησε εναντίον της «Θεοτόκου», της φιλοσοφίας ότι η μητέρα του Ιησού ήταν η «Θεοφόρος». Αντ 'αυτού, προώθησε μια ριζοσπαστική ιδέα ότι γεννήθηκε ένας άνθρωπος που ήταν θεϊκός.

Αυτή η ιδεολογική σύγκρουση έδωσε έδαφος για μια δεκαετή μάχη και για τελικό σχίσμα στην εκκλησία της βυζαντινής περιόδου. Οι συνεργάτες του Νεστορίου όπως ο Ειρηναίος είδαν τις μοίρες τους να ανεβαίνουν και να πέφτουν μαζί με τον φίλο τους.

Μέχρι την ανακάλυψη του ψηφιδωτού φέτος το καλοκαίρι, δεν ήταν σαφές σε ποιο έτος ο Ειρηναίος χειροτονήθηκε ως επίσκοπος της Τύρου. Σύμφωνα με την ανθολογία του 2011, "Επισκοπικές Εκλογές στην Ύστερη Αρχαιότητα", δίνεται συχνά μια ημερομηνία περίπου 445. Ωστόσο, δεδομένου ότι θεωρήθηκε ιστορικά ότι εξορίστηκε μαζί με τον Νεστόριο στην Πέτρα για 12 χρόνια το 436 - "μαζί με δύο άλογα για να φέρουν τις αποσκευές τους" - οι συγγραφείς τώρα παρουσιάζουν μια ισχυρή υπόθεση για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το μωσαϊκό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, η επιγραφή του οποίου αναφέρει την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκκλησίας ως 445, παραχωρεί στον Ειρηναίο τον τίτλο του επισκόπου της Τύρου, πρωτεύουσας της Φοινίκης. Η σαφής ιστορική απόδειξη θέτει νέα στοιχεία σε μια παλιά ακαδημαϊκή διαμάχη και δίνει πίστη σε μια ημερομηνία ήδη από το 444 μ.Χ. για την χειροτονία του. Μέχρι το 449 μ.Χ., όπου είχε καθαιρεθεί .
Αυτή η επιγραφή είναι μια "μεγάλη ευκαιρία να συνδέθούν το όνομα στο ψηφιδωτό, με αυτό στα βιβλία ιστορίας", δήλωσε ο Aviam.

"Είναι ντόπιοι κάτοικοι ", δήλωσε ο Aviam, "ο κατασκευαστής οποίος πιθανότατα δεν μπορούσε να φέρει τους καλύτερους καλλιτέχνες, και ως αποτέλεσμα βλέπουμε πολλά ορθογραφικά λάθη." Τα περισσότερα από τα ονόματα που αναγράφονται στις επιγραφές είναι ντόπιοι , κυρίως από την ευρύτερη περιφέρεια της Συρίας
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι χωρικοί ήταν αρχικά ειδωλολάτρες, είπε ο Aviam. "Δεν έχουν ονόματα" Εβραίων ", που να μας λένε ότι πριν ήταν Εβραίοι που μετατράπηκαν σε Χριστιανούς και πιθανόν άλλαξαν τα ονόματά τους", είπε.
Αλλά πέρα ​​από τα ονόματά τους, υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο αρχαιολόγος πιστεύει ότι οι χωρικοί ήταν αρχικά ειδωλολάτρες, συμπεριλαμβανομένων των τύπων αγγειοπλαστικής που βρέθηκαν στο χώρο, καθώς και υπολείμματα παγανιστικών ναών.

"Σε μια εκκλησία είχαμε τρία βάθρα που επαναχρησιμοποιήθηκαν στο κτίριο της εκκλησίας στους τοίχους", είπε. Κάποιος είχε μια εικόνα μέσα σε ένα στεφάνι, το οποίο για τους αρχαιολόγους είναι ένα πολύ σαφές σημάδι της παγανιστικής επιρροής, είπε. Στην κορυφή κάθε βάθρου υπήρχαν τέσσερις τρύπες, οι οποίες μάλλον χρησιμοποιούνταν για τη συγκρότηση γλυπτών - όχι ένα στολίδι που χρησιμοποιείται σε εκκλησίες , αλλά μάλλον στους ειδωλολατρικούς ναούς.

Δεδομένου ότι τα κομμάτια του ναού επαναχρησιμοποιήθηκαν μόνο στο κτίριο της εκκλησίας που είχε αρχίσει το 445, ο Aviam υποθέτει ότι οι χωρικοί ήταν παγανιστές μέχρι κάποια στιγμή στον 4ο ή τον 5ο αιώνα, είπε.

ellinondiktyo

Όπου γης και να σκάψεις, κάτι ελληνικό θα βρεις.!!!

23 Δεκ 2017

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ: Αγίου Νήφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής 23 ΔεκεμβρίουΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ: Αγίου Νήφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής 23 Δεκεμβρίου

πηγή:

20 Δεκ 2017

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας - 20 Δεκεμβρίου (βίντεο)20 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείῳ ἔρωτι ἐπτερωμένος, τοῦ σὲ ψαύσαντος χερσὶν ἀχράντοις θεοφόρος ἀνεδείχθης, Ἰγνάτιε, καὶ ἐν τῇ Δύσει τελέσας τὸν δρόμον σου, πρὸς τὴν ἀνέσπερον λῆξιν ἐσκήνωσας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας - 20 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

17 Δεκ 2017

Τι κρύβεται πίσω από την αλλαγή του Πάτερ Ημών από τον Πάπα;
Ο Πάπας Φράνσις δήλωσε, ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρέπει να υιοθετήσει
μια καλύτερη μετάφραση της φράσης: «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν » στην ιταλική εκδοχή του 'Πάτερ Ημών'.
Είπε ότι η τρέχουσα φράση, η οποία είναι η ίδια σε πολλές άλλες γλώσσες, υποδηλώνει ότι ο Θεός έχει την επιλογή να μας οδηγήσει ή όχι στον πειρασμό.
 «Αυτό δεν είναι καλή μετάφραση, επειδή μιλάει για έναν Θεό που προκαλεί πειρασμό», είπε ο Πάπας σε τηλεοπτική συνέντευξή του.
 Η Κυριακή Προσευχή είναι μέρος της χριστιανικής λειτουργικής κουλτούρας και απομνημονεύεται από την παιδική ηλικία από εκατοντάδες εκατομμύρια χριστιανούς όλων των δογμάτων. Στο Κατά Ματθαίον Κεφ. 6 9-13 έχουμε την προσευχή αυτή, τη γνωστή μας ως "Πάτερ ημών", την οποία ο Χριστός δίνει σε αυτούς που ακούν το κήρυγμά Του, λέγοντάς τους:
Ματθ. 6,9          οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
                      Έτσι λοιπόν να προσεύχεσθε εσείς. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας είναι άγιο το όνομά Σου,
Ματθ. 6,10        ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
                     ας έλθει η Βασιλεία Σου, ας γίνει το θέλημά Σου, όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στη γη,
Ματθ. 6,11        τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
                      το απαραίτητο για την επιβίωσή μας ψωμί δώσε μας σήμερα
Ματθ. 6,12        καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
                        και συγχώρεσέ μας τα οφειλόμενα λόγω των αμαρτημάτων μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας οφείλουν λόγω των αμαρτημάτων τους.
Ματθ. 6,13       καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
                       και μην επιτρέψεις να μπούμε σε πειρασμό, αλλά προστάτευσέ μας από τον πονηρό.
                       Διότι δική Σου είναι η Βασιλεία και η Δύναμη και η Δόξα στους αιώνες.
 Μην ξεχνάμε, πως με αυτή την προσευχή ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας διδάσκει το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Δεν είναι μια τυχαία απλή προσευχή, που έγραψε κάποιος, αλλά μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός.
 Αυτό που ο Πάπας σε όλη του την καθολική αλαζονεία αδυνατεί, ή δεν τον συμφέρει να καταλάβει, είναι ότι ο Θεός ΔΕΝ οδηγεί τους ανθρώπους "σε πειρασμό". Αυτός που οδηγεί στον πειρασμό τους ανθρώπους, σίγουρα ξέρει πολύ καλά ο Πάπας, ότι είναι ο διάβολος και τα τσιράκια του οι δαίμονες. Κι αυτό έχει εξουσία να το πράττει ο διάβολος, λόγω της δικής μας ηλίθιας αποστασίας απέναντι στο Θεό, με την οποία χάσαμε τον Παράδεισο κι ήρθαμε εδώ για να δοκιμαστούμε και να αποδείξουμε ότι επιλέγουμε τη Ζωή κοντά στον Χριστό ή το θάνατο μαζί με τον διάβολο.
Ο Χριστός δεν θέλει ούτε το κακό μας, ούτε να δοκιμαζόμαστε με πειρασμούς και βάσανα, γι' αυτό και μας έφερε να ζούμε στον Παράδεισο. Εμείς κάναμε την επιλογή να φύγουμε από κοντά Του και παρόλα αυτά, ήρθε μέσα στη φυλακή μας και μας έδειξε τον τρόπο να φύγουμε από τον κόσμο του διαβόλου και των βασάνων και να επιστρέψουμε πίσω στο φως.
Κι έρχεται τώρα ο Πάπας να μας πει πως ο Χριστός δεν μας τα είπε καλά.
 Υποστήριξε δε ότι η φράση: «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν», του Πάτερ Ημών, υποδηλώνει ότι ο Θεός έχει την επιλογή να μας οδηγήσει ή όχι στον πειρασμό και πρόσθεσε ότι η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία έχει βρει, ως εναλλακτική λύση, τη φράση: «μη μας αφήνεις να πέσουμε στον πειρασμό» η οποία, όπως είπε ο Πάπας, υποδηλώνει ότι το σφάλμα είναι ανθρώπινο.
 Δήλωσε ότι κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο.
Πάλι ο Πάπας δηλαδή, δεν υποδεικνύει το αφεντικό του τον διάβολο, ο οποίος προκαλεί τον πειρασμό, αλλά στον άνθρωπο μόνο ρίχνει το βάρος του σφάλματος. Σίγουρα ο άνθρωπος με τις κακές επιλογές του πάντα δυσκολεύει τη θέση του, αλλά βλέπουμε πόσο κραυγαλέα ο Πάπας δεν λέει τίποτε ενάντια στον πονηρό, αλλά μιλά για έναν δήθεν αδικημένο Θεό, που δήθεν τον αδικούμε θεωρώντας Τον υπεύθυνο για τους πειρασμούς κι έναν άνθρωπο που σφάλλει. Ο πονηρός διάβολος δεν υπάρχει πουθενά στα λόγια του και στο σκηνικό που παρουσιάζει.
Από την άλλη πάλι, ο Πάπας δεν τονίζει ότι ο Θεός είναι Αυτός που μπορεί και ΕΧΕΙ την απόλυτη δύναμη, μέσα και σε αυτόν τον κόσμο, να κάνει την οποιαδήποτε διαβολική επιρροή να μην ασκεί επίδραση πάνω μας. Να την κάνει να μην επιδρά πάνω μας, παρόλο που μας ασκείται οποιαδήποτε στιγμή και με οποιαδήποτε σφοδρότητα από τον διάβολο και τους δαίμονες. Όμως πως να παραδεχθεί ο Πάπας κάτι τέτοιο;
 Μήπως ο διάβολος θέλει να αλλάξει κι άλλο τις Γραφές και χρησιμοποιεί το καλύτερο οργανό του σε αυτόν τον κόσμο, τον Πάπα, αρχίζοντας από την προσευχή που ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε και μάλιστα επεμβαίνοντας σε μια φράση που αποτελεί το απόλυτο όπλο του Χριστιανού, αφού του δίνει την εξουσία να ζητάει από τον ίδιο τον Θεό, να μην τον επηρεάζει καμιά δαιμονική ενέργεια εναντίον του;
 Τι καλύτερο για τον διάβολο από το να εξουδετερώσει το δικαίωμα που έχουμε να ζητάμε από τον Χριστό να μας κρατά απαθείς, απέναντι στη δική του δαιμονική επίδραση.
Με δεδομένο ότι πάντα ο διάβολος πιάνεται από τις λεπτομέρειες, αυτό το σημείο όπως φαίνεται, το εκμεταλλεύεται για να προκληθεί κάποιο θέμα, με δήθεν αγαθή πρόθεση από μέρους του Πάπα και στη συνέχεια θα πρέπει ίσως να περιμένουμε να δούμε κι άλλου τύπου αλλαγές.
 Ο Πάπας, ο οποίος αποκαλείται και άγιος πατέρας, υιοθετώντας έναν καθαρά βλάσφημο χαρακτηρισμό, αφού Άγιος Πατέρας είναι μόνον ο Θεός και μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός αποκαλεί τον Πατέρα: "Άγιε Πατέρα" στο κατά Ιωάννην  ευαγγέλιο Κεφ. 17 στιχ 11 "καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς." όταν απευθύνεται στην προσευχή Του στον Θεό, θέλει να ξαναγράψει τμήματα της Βίβλου που δεν του αρέσουν.
Αυτό δείχνει  αλαζονεία και μάλιστα επικίνδυνη. Αλλά τι να περιμένει κανείς από κάποιον που απλά ακολουθεί τον πατέρα του, τον Διάβολο.
 Για να καταλάβετε καλύτερα πόσο σημαντικό είναι αυτό το σημείο μέσα στην Κυριακή Προσευχή μας, το οποίο θέλει να αλλάξει ο Πάπας, ακούστε τον Δημοσθένη Λιακόπουλο στο παρακάτω απόσπασμα και δείτε την αλήθεια.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

πηγή: el.gr

15 Δεκ 2017

Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας - 15 Δεκεμβρίου15 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

Ο Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας - 15 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

13 Δεκ 2017

Πως να λες μια προσευχή...!!!Η προσευχή δεν λέγεται για να την ακούσει ο Θεός και να πει «τι ωραία που τα είπατε».

Όταν λες μια προσευχή, μη βιάζεσαι. 

Αλλά ούτε και μελιστάλαχτα. 

Ούτε απ’ τη μια πλευρά ούτε απ’ την άλλη! 

Να προσεύχεσαι και να ακούς τι λες! 

Να νιώθεις. 

Να μπαίνεις στο νόημα.

Η προσευχή λέγεται για να μας αγγίξει, να μας επηρεάσει. να μας μεταμορφώσει.

Να μας αλλοιώσει και να ανοίξει η ψυχή μας στη Χάρη του Θεού και να ‘ρθει μέσα μας.

π. Ανδρέας Κονάνος

πηγή: 

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


alt

ΠΗΓΗ ΣΚΙΤΣΟΥ

-Γέροντα, γιατί χωρίζουν σήμερα τα ζευγάρια;
-Οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, χωρίζουν από τη φιληδονία τους και από τον εγωισμό τους. Από τίποτε άλλο. Όλους τους άλλους λόγους τους εμπνέονται εκ των υστέρων για να δικαιολογούν τους εαυτούς τους.
(Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Η αδυναμία ενηλικίωσης των γονιών, επιφέρει την βάναυση ενηλικίωση των παιδιών...

πηγή: hggiken.pblogs.gr

12 Δεκ 2017

Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός - 12 Δεκεμβρίου (Βίντεο)12 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα

Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός - 12 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ!!!


11 Δεκ 2017

Πως ο Αυξεντίου ρεζίλεψε μια αυτοκρατορίαΟ ίδιος ο Γρηγόρης Αυξεντίου, σε επιστολή του, περιέγραψε τη μάχη:

«Το δικό μου το βιολί (το όπλο μου) δεν πρόκειται ποτέ να πέσει στα χέρια των Κότσιηδων (Άγγλων), εφ’ όσον είμαι ζωντανός. Τώρα που σου γράφω, το έχω στα γόνατά μου και είμαι περήφανος γι’ αυτό, γιατί έπαιξα κάτι όμορφους σκοπούς. Τους έστησα ένα σπουδαίο παιχνίδι, που θα το θυμούνται όσο υπάρχει βρετανικός στρατός. Έβαλα δύο τάγματα και αλληλοσυγκρούστηκαν και γέμισαν την χαράδρα πτώματα και εγώ έφυγα μέσα από τα μάτια τους, κατρακυλιστός, με τον τρόπο που ξέρεις. Δεν πρόφτασα όμως να καλοκάτσω, όπου πάω με κυνηγάει η προδοσία. Και τώρα τρέχω, διαρκώς κυνηγημένος από την προδοσία».

Η θρυλική μάχη στα Σπήλια. Ο ηρωικός Γρηγόρης Αυξεντίου στήνει παγίδα θανάτου στους Βρετανούς, που μπερδεύονται και αλληλοεξοντώνονται!Το φθινόπωρο του 1955 ήταν ιδιαίτερα θερμό για την Κύπρο.

Η ΕΟΚΑ είχε κλιμακώσει τις επιχειρήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στη βρετανική διοίκηση του νησιού όσο και στην κυβέρνηση του Λονδίνου.

Στις 11 Δεκεμβρίου, ο αρχηγός της οργάνωσης Γεώργιος Γρίβας – Διγενής, μαζί με το πρωτοπαλίκαρο του τον Γρηγόρη Αυξεντίου και 12 ακόμη μαχητές βρίσκονταν σε κρησφύγετο κοντά στο χωριό Σπήλια, ανατολικά της Κακοπετριάς.

Ξαφνικά στο χωριό έφτασαν φορτηγά γεμάτα Βρετανούς στρατιώτες. Ο Αυξεντίου διατάχθηκε από τον Γρίβα να προβεί σε αναγνώριση.

Όταν επέστρεψε, μετά από μισή ώρα, ανέφερε ότι εχθρική δύναμη από 200-250 άνδρες κινείτο από τα Σπήλια προς το κρησφύγετο τους.


Μαχητές της ΕΟΚΑ, μαζί με τον αρχηγό τους Γεώργιο Γρίβα

Η κορυφογραμμή βόρεια του χωριού, όπου βρίσκονταν οι άνδρες της ΕΟΚΑ, είχε καλυφθεί από πυκνή ομίχλη.

Ο Αυξεντίου, με λίγους άνδρες, προωθήθηκε σε ρόλο επιτήρησης.
Η διαταγή του Γρίβα ήταν να βάλλει κατά του εχθρού μόλις αυτός πλησιάσει, ώστε να ειδοποιηθούν οι υπόλοιποι, οι οποίοι είχαν καταλάβει επίκαιρες θέσεις στην κορυφογραμμή.

Στις 15.00 ο Αυξεντίου άνοιξε πυρ όταν οι Βρετανοί τον πλησίασαν στα 20 περίπου μέτρα. Στη συνέχεια εκτόξευσε δύο χειροβομβίδες και επιχείρησε απαγκίστρωση.

Οι Βρετανοί, όμως, γεγονός το οποίο αγνοούσαν οι άνδρες της ΕΟΚΑ, είχαν χωριστεί σε δύο τμήματα. Εκτελώντας κυκλωτική κίνηση, προωθήθηκαν και από βορρά προς την κατεύθυνση των Σπηλιών.

Ωστόσο, ο Αυξεντίου συμπτύχθηκε ταχύτατα προς τους υπόλοιπους και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Κακοπετριάς.

Ανυποψίαστα τα δύο βρετανικά αποσπάσματα δεν αντιλήφθηκαν ότι το «θήραμα» είχε ξεφύγει.

Οι Βρετανοί αλληλοπυροβολήθηκαν!

Ερχόμενα από αντίθετη κατεύθυνση και με εξαιρετικά μειωμένη ορατότητα λόγω της ομίχλης, άνοιξαν πυρ το ένα εναντίον του άλλου.

Όταν κατάλαβαν το λάθος τους ήταν πλέον αργά. Δεκαπέντε Βρετανοί στρατιώτες κείτονταν νεκροί από πυρά των συμπατριωτών τους.

Οι τραυματίες ανέρχονταν σε 37. Ένα απόρρητο έγγραφο από τη βρετανική διοίκηση της Κύπρου αποδίδει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο το φιάσκο:
«Ήταν η πρώτη φορά που τα στρατεύματά μας ήλθαν σε απ’ ευθείας επαφή με τους τρομοκράτες. Χωρισμένα σε δύο φάλαγγες, βάδιζαν με σχέδιο να σχηματίσουν κλοιό. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο κλοιός γύρω από τους τρομοκράτες στένευε θανάσιμα, η επιχείρηση εξελίχθηκε ξαφνικά και απροσδόκητα σε αιματηρή τραγωδία. Οι μονάδες μας, ερχόμενες από διαφορετικές κατευθύνσεις, παραπλανήθηκαν από πυρά των τρομοκρατών, που παρενεβλήθησαν στην μέση τους. Μέσα στην ομίχλη που επικρατούσε, συγκρούστηκαν μεταξύ τους… Χάσαμε την ευκαιρία μίας ολοκληρωτικής νίκης, που θα σήμαινε το τέλος της τρομοκρατίας».
Ο ίδιος ο Γρηγόρης Αυξεντίου, σε επιστολή του, περιέγραψε τη μάχη:
«Το δικό μου το βιολί (το όπλο μου) δεν πρόκειται ποτέ να πέσει στα χέρια των Κότσιηδων (Άγγλων), εφ’ όσον είμαι ζωντανός. Τώρα που σου γράφω, το έχω στα γόνατά μου και είμαι περήφανος γι’ αυτό, γιατί έπαιξα κάτι όμορφους σκοπούς. Τους έστησα ένα σπουδαίο παιχνίδι, που θα το θυμούνται όσο υπάρχει βρετανικός στρατός.
Έβαλα δύο τάγματα και αλληλοσυγκρούστηκαν και γέμισαν την χαράδρα πτώματα και εγώ έφυγα μέσα από τα μάτια τους, κατρακυλιστός, με τον τρόπο που ξέρεις. Δεν πρόφτασα όμως να καλοκάτσω, όπου πάω με κυνηγάει η προδοσία. Και τώρα τρέχω, διαρκώς κυνηγημένος από την προδοσία».
Ωστόσο, παρά τη βρετανική «εμφύλια» σύγκρουση, ο κίνδυνος δεν είχε περάσει για τους Κύπριους μαχητές.

Ο Γρίβας με τρεις συναγωνιστές του καταδιώχτηκε από βρετανική περίπολο η οποία διέθετε κυνηγετικά σκυλιά.

Οι αντάρτες καλύφθηκαν στα πυκνά φυλλώματα με το χέρι στη σκανδάλη.


Άποψη του χωριού Σπήλια.

Κάποια στιγμή Βρετανοί στρατιώτες βρέθηκαν ελάχιστα μέτρα από τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, αλλά δεν τον αντιλήφθηκαν.

Λίγο μετά τις 17.00 οι Βρετανοί εγκατέλειψαν την καταδίωξη λόγω του σκότους.

Το τελευταίο ωστόσο από σύμμαχος έγινε εχθρός για τους αντάρτες, καθώς κινδύνευαν να τσακιστούν στους γκρεμούς.

Περπάτησαν προσεκτικά, σχεδόν όλη τη νύχτα, πιασμένοι χέρι χέρι. Λίγο πριν από το χάραμα, ο Διγενής και οι τρεις αντάρτες του έφθασαν στο χωριό Κακοπετριά.

Εκεί στάθμευαν 150 Βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τους.

Η προδοσία και η τιμωρία

Στις 15 Δεκεμβρίου ο αρχηγός της ΕΟΚΑ και τέσσερις αντάρτες κρύβονταν σε μια οικία της Κακοπετριάς, σε οικογένεια της απόλυτης εμπιστοσύνης τους. Αργά το βράδυ έφθασε στο σπίτι ο γιος της οικογένειας, ο οποίος εργαζόταν σε βρετανική στρατιωτική βάση, αλλά επιπλέον ήταν πληροφοριοδότης των Βρετανών.

Ο Διγενής και οι άνδρες του αναχώρησαν τα μεσάνυχτα για το χωριό Γαλάτα. Τα χαράματα το χωριό γέμισε Βρετανούς οι οποίοι αναζητούσαν με μανία τους «τρομοκράτες». Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ όμως και οι άνδρες του πρόλαβαν να κρυφτούν στα γειτονικά υψώματα.
Ο νεαρός Κύπριος είχε προδώσει και θα πλήρωνε γι’ αυτό. Δολοφονήθηκε από εκτελεστή της ΕΟΚΑ στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με τον Γρίβα, οι γονείς του προδότη αρνήθηκαν να τον συγχωρέσουν και συναίνεσαν στην εκτέλεσή του.

Η μάχη στα Σπήλια αποτέλεσε έναν θρίαμβο για την ΕΟΚΑ. Ωστόσο, η οργάνωση υπέστη μια σημαντική απώλεια.
Συνελήφθη τραυματισμένος ο αρχηγός των αντάρτικων ομάδων Πιτσιλιάς, Ρένος Κυριακίδης.
Απέμενε το ερώτημα πώς οι Βρετανοί έφθασαν στο κρησφύγετο στα Σπήλια.
Σύντομα απαντήθηκε. Τη θέση των ανταρτών είχε προδώσει ο δασοφύλακας Κώστας Ζαβρός.

Η νέμεσις ήρθε με την εκτέλεσή του από μαχητές της οργάνωσης.

Στην τσέπη του σακακιού του νεκρού βρέθηκαν τα «αργύρια» της προδοσίας, μια βρετανική επιταγή 400 λιρών, την οποία δεν είχε προλάβει να εξαργυρώσει.

Νίκος Γιαννόπουλος

ιστορικός

πηγή: mixanitouxronou.gr

10 Δεκ 2017

Δεν είναι υπερβολή, ο Άγιος Παΐσιος έδειξε ζωντανά από πριν τις προθέσεις Ερντογάν. Δάκρυσε η εικόνα του στην Αλεξανδρούπολη (Βίντεο)Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Τώρα εξηγούνται όλα , ακριβώς μετά από ένα χρόνο , όταν συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός στην ακριτική Αλεξανδρούπολη στις 28 Σεπτεμβρίου του 
2016, μεσημέρι.
Μαρτυρία γεγονότος όπως μας μεταφέρθηκε και με την σειρά μας την γνωστοποιήσαμε στο διαδίκτυο τότε προς ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ .
Στο  πανελληνίως γνωστό Ναύδριο που είναι αφιερωμένο στην μνήμη του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ στην θέση Μαίστρος στην Αλεξανδρούπολη, διαδραματίστηκε το εξής:

« -ήταν μεσημέρι στις 1: 30 όταν επισκέφτηκαν τον Ιερό Ναό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ δύο αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που κατά αγαθή συγκυρία ήταν και οι δυο ψαλτάδες.

-την στιγμή που ασπαζόταν την εικόνα του ΑΓΙΟΥ διαπίστωσαν στην αρχή εφίδρωση της, μη δίνοντας καμιά περαιτέρω σημασία στο έκτακτο αυτό γεγονός .

-κοντοστάθηκαν όμως και την παρατήρησαν με προσοχή για να δουν αν απλώς τους φάνηκε.

-και τι είδαν ;

-από τους οφθαλμούς του ΑΓΙΟΥ στην Εικόνα κατρακυλούσε ως χείμαρρος υγρό.

-θορυβήθηκαν και με κάλεσαν να το δω ιδίοις όμμασι.

-Το έκτακτο αυτό γεγονός κράτησε λίγη ώρα.

-συγκλονισμένοι όλοι μας κάναμε την ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ μιας και οι αξιωματικοί ήταν ψαλτάδες.

-πράγματι δεν έχω ζήσει τόση κατανυκτική ατμόσφαιρα σε παράκληση του ΑΓΙΟΥ λες και ήταν ο Ουρανός στην Γη.»

Η Εικόνα του Αγίου Παϊσίου που δάκρυσε το μεσημέρι στις 1:30 της 28ης Σεπτεμβρίου!

Το εκπληκτικό όμως  ήταν ότι…

Λίγες ώρες μετά από αυτό το γεγονός ανακοινώνει  για πρώτη φορά ο Ερτνογάν την πρόθεση του να αναθεωρήσει την Συνθήκη της Λωζάννης.

«Μιλώντας εκείνη την ημέρα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ο κ. Ερντογάν τόνισε ότι «μας απείλησαν με τη συνθήκη των Σεβρών το 1920 και μας παραπλάνησαν ώστε να δεχθούμε τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 ως νίκη. Με αυτήν χάσαμε τα νησιά (του Αιγαίου) από τα οποία μπορούσες να φωνάξεις και να ακουστείς απέναντι».

Επίσης, μεταξύ άλλων υπαινίχθηκε πως αν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου είχε πετύχει, τότε η Τουρκία θα είχε υποστεί συνέπειες ανάλογες με εκείνες της Συνθήκης των Σεβρών.

Δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για την πρώτη περίοδο του Κεμάλ Ατατούρκ σημειώνοντας ότι «ο λόγος ήταν εκείνοι που έκατσαν στο τραπέζι για τη Συνθήκη. Εκείνη δεν μας φέρθηκαν δίκαια και τώρα πληρώνουμε το τίμημα». efsyn.gr/ national-pride.org/ 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ένα ακριβώς χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο του 2017 ο Ερντογάν έρχεται με τις ίδιες άσχημες προθέσεις.

Πάντα όμως η πολεμική εμπλοκή ή σύρραξη ξεκινά από τα ΜΜΕ .

Ας αφήσουμε τον Γερμανικό και Τουρκικό τύπο να μας δώσουν το στίγμα με τα χαμπέρια του σουλτάνου εναντίον της Ελλάδος.

«  Zeit: Παγωμένα πρόσωπα στο άκουσμα περί αναθεώρησης της Συνθήκης της Λωζάννης

Ο αρθρογράφος περιγράφει τη στρατηγική Ερντογάν, ο οποίος ζητώντας μετ΄ επιτάσεως την επιστροφή των τούρκων αξιωματικών, που υποτίθεται συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα, αναθερμαίνει τις πραγματικές διενέξεις, όπως είναι το θέμα των συνόρων.
«Ξέρει πολύ καλά ότι το τελευταίο φοβούνται οι Έλληνες όσο τίποτα άλλο», σημειώνει.
«Ακόμη και την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης η Αθήνα δεν περιέκοψε δραματικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό.
Τελικά παρά την όποια πολιτική προσέγγιση η κυβέρνηση στην Αθήνα συνεχίζει να θεωρεί τον τουρκικό στρατό ως σοβαρή απειλή».

«Στην αρχή προκάλεσε και μετά αναθεώρησε», επισημαίνει το Spiegel που σημειώνει ότι αφού προσέβαλε καταρχήν τους οικοδεσπότες του στο προοίμιο της επίσκεψης, στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν αναθεώρησε τις δηλώσεις της προηγούμενης ημέρας, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του δεν έχει εδαφικές βλέψει»

Στον καναπέ του προέδρου

Το σχόλιο της αυστριακής Der Standard: «Αν η πολιτική εξουσία μετριόταν σε εκατοστά, τότε η εξουσία του Ταγίπ Ερντογάν θα έπιανε πολύ χώρο ακόμη και στη γειτονική Ελλάδα.
Ο Τούρκος Πρόεδρος καταλαμβάνει από μόνος του το μεγαλύτερο μέρος του λευκού καναπέ στην έδρα του Έλληνα οικοδεσπότη.
Ο Προκόπης Παυλόπουλος κάθεται στη δεξιά γωνία του καναπέ.
Ωστόσο η γλώσσα του σώματος απατά.
Ο 67χρονος Έλληνας με τα άσπρα μαλλιά λογομαχεί απροσδόκητα έντονα με τον καλεσμένο από την Τουρκία.
Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα που θεωρείται ιστορική ξεκινά την Πέμπτη το πρωί σε τεταμένο κλίμα».

Η εφημερίδα Lübecker Nachrichten γράφει:
«Ο Ερντογάν σε ιστορική αποστολή: την Πέμπτη επισκέφθηκε ως πρώτος Τούρκος Πρόεδρος μετά από 65 χρόνια την ελληνική πρωτεύουσα.
Ευρωπαίοι διπλωμάτες βλέπουν στην επίσκεψη την προσπάθεια του Ερντογάν να χτίσει νέες γέφυρες προς την Ευρώπη.
Ωστόσο η επίσκεψη αποκάλυψε πρωτίστως τις διαφορές μεταξύ των δυο χωρών».Αλεξάνδρα Κοσμά

Πηγή: Deutsche Welle

Χουριέτ
«Λογομαχία στις κοινές δηλώσεις στην Αθήνα – Σκληρές δηλώσεις απο Ερντογάν»

Μιλιέτ
Έδωσε ρέστα ο Ερντογάν για τη Λωζανη στην ιστορική επίσκεψή του

Ακσάμ
Σκληρός ο Ερντογάν απέναντι στον Έλληνα ομόλογό του
“Εάν δεν είμασταν εμεις η χώρα σας…”

ΧαμπέρΤουρκ
Προστριβές για τη Λωζάνη στην ιστορική επίσκεψη στην Ελλάδα. Άκουσε τον Έλληνά ομόλογό του, πήρε σημειώσεις και απάντησε σκληρά σε ζωντανή μετάδοση
“Οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης δεν μπορούν να εκλέγουν τους θρησκευτικούς τους ηγέτες. Σημαίνει ότι η Λωζάνη δεν εφαρμόζεται”. “Εάν δεν είμασταν εμείς δεν θα μπαίνατε στο ΝΑΤΟ”

Σταρ
Στο ΝΑΤΟ μπήκατε χάρη σε μας

Σαμπάχ
Ερντογάν: Σκλήρυνση Ερντογάν. Καθαρά μηνύματα από Ερντογάν στην Ελλάδα
“Μέσα σε 94 χρόνια άλλαξαν πολλά”

Habertürk
Καθαρά μηνύματα από Ερντογάν στην ελληνική τηλεόραση

Μιλιέτ
Πρόεδρος Ερντογάν: Η συνθήκη της Λωζάνης πρέπει να επικαιροποιηθεί

Μπροστά σε αυτόν τον ορυμαγδό των δηλώσεων και προκλήσεων συνεχίζει η ζωντανή παραμυθία του ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μας , Οσίου Παισίου να μας εμψυχώνει με πρόσφατο θαυμαστό γεγονός, λες και ο ΑΓΙΟΣ παρακολουθεί κατά πόδας τους βδελυκτούς σχεδιασμούς των γειτόνων .

2 μήνες πριν την επίσκεψη του Ερντογάν στις 7 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα και στην ΘΡΑΚΗ εμφανίζεται ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ στην Πνευματική Μητέρα της Παγκοσμίως γνωστής Ιεράς  Μονής Σεϊδανάγιας της Συρίας , Γερόντισσας Ακυλίνας

και της λέει « έλα να με βρεις στο σπίτι μου»

υποδεικνύοντας την ζωντανά να την επισκεφτεί στο Ναύδριο του στον Μαίστρο της Αλεξανδρούπολης( εκεί κοντά προσγειώθηκε και το αεροπλάνο του σουλτάνου για να επισκεφτεί την Κομοτηνή)

Σε αυτό το εκκλησάκι δάκρυσε η ΕΙΚΟΝΑ του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ όπως το περιγράψαμε παραπάνω πριν ένα χρόνο .

ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΑΚΥΛΙΝΑ ΤΗΣ Ι Μ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ

ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΑΚΥΛΙΝΑ ΤΗΣ Ι Μ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ

Ποιος νους  δύναται να κατανοήσει τα θαυμαστά  γεγονότα  όπως εκτίθενται στα παραπάνω  σε μια χρονική συγκυρία που όλα τα Εθνικά μας θέματα είναι ανοικτά και τρέχουν , μάλιστα την στιγμή που χρειαζόμαστε την άνωθεν βοήθεια δίχως μεμψιμοιρίες και ανθρώπινες αδυναμίες.


Πριν λίγο καιρό γράφαμε

« Αδελφοί μου  ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ φυλάει  υποστατική σκοπιά στα νοητά σύνορα της Πατρίδας μας, φυλάει Θερμοπύλες και βρίσκεται ένα βήμα από το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ την Κωνσταντινούπολη,   που μας ανακοίνωσε θεόπνευστα  ότι θα το δούμε στις μέρες μας .»

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ με θαυμαστά  σημεία  και με μια χρονική εξέλιξη γεγονότων  κτυπάει τις καμπάνες  ότι είμαστε προ των πυλών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Με Πίστη και Ελπίδα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

πηγή: epilekta

9 Δεκ 2017

Η Σύλληψη της Αγίας Άννης - 9 Δεκεμβρίου (βίντεο)9 Δεκεμβρίου - Η Σύλληψη της Αγίας Άννης
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Η Σύλληψη της Αγίας Άννης - 9 Δεκεμβρίου

Για τη μητέρα της Θεοτόκου Άννα, δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό τα Ευαγγέλια, ούτε τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. 
Σύμφωνα όμως με την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ιερέας Ματθάν, κάτοικος της Βηθλεέμ, απέκτησε τρεις θυγατέρες: τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα. 
Η Μαρία, αφού παντρεύτηκε στη Βηθλεέμ, γέννησε εκεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Η Άννα παντρεύτηκε τον Ιωακείμ από τη Γαλιλαίο. Μετά από πολλά χρόνια ατεκνίας, απέκτησε κόρη, την Παρθένο Μαρία.
Η παράδοση αναφέρει ότι οι γονείς της την αφιέρωσαν στην υπηρεσία του Ναού της Ιερουσαλήμ, σε ηλικία τριών ετών. Αυτοί δε μετά από λίγα χρόνια πέθαναν.
Την Αγία Άννα τιμούσαν από τα αρχαία χρόνια. Το συμπεραίνουμε αυτό από διάφορους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από αρχαίους εκκλησιαστικούς ύμνους, που υπάρχουν προς τιμήν της μητέρας της Θεοτόκου. 
Επίσης, το έτος 550 μ.Χ., ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός, αφιέρωσε ναό στην Κωνσταντινούπολη προς τιμήν της Αγίας Άννας.

πηγή: Orthodox Saints

6 Δεκ 2017

Συνέλαβαν 50 περίπου Κύπριους φοιτητές του "ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ", που πήγαν να διαμαρτυρηθούν έξω από την Τουρκική Πρεσβεία.

Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - 6 Δεκεμβρίου (βίντεο)6 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - 6 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

5 Δεκ 2017

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου) (βίντεο)5 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου)

πηγή: Orthodox Saints

4 Δεκ 2017

Τι «πληροφορία» πήρε ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης όταν έκανε προσευχή για τον οικουμενισμό;Συχνά έλεγε ότι ορισμένες βαριές αμαρτίες τις αισθανόταν σαν δυσοσμία. «Η αμαρτία έχει αποφορά». Έτσι διηγείτο ότι ο γερο-Ιωσήφ ο ησυχαστής είχε αισθανθεί δυσωδία, όταν τον πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, και με τη συζήτηση αποδείχθηκε του λόγου το αληθές.

Αλλά και ο ίδιος ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης απορούσε πως δεν αισθάνεται αποφορά από κάποιον που δήλωνε βουδιστής.

«Κάποια στιγμή επίτηδες κάθισα δίπλα του. Πω! βρώμα που αισθάνθηκα», έλεγε κάνοντας τον χειρότερο μορφασμό.
Όταν δε κάποιος επίσκοπος τον ρώτησε με κάποιον τρίτο για τον οικουμενισμό, έκανε προσευχή, για να τον πληροφορήσει ο Θεός.

«Μία δυσωδία με γεύση ξυνή, αλμυρή, πικρή…

Να! αυτό ήταν το αποτέλεσμα», έλεγε με αποτροπιασμό.»

Απόσπασμα από το βιβλίο: «Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης», έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου 
«Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους.

πηγή:

Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς - 4 Δεκεμβρίου (βίντεο)4 Δεκεμβρίου - Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς - 4 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints

3 Δεκ 2017

Νότης Σφακιανάκης: Επιβάλλεται να ξαναψηφίσω Χρυσή Αυγή - Είναι οι αντιστασιακοί του σήμερα! ΒΙΝΤΕΟ
Έξω από τα δόντια τα είπε και πάλι ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, Νότης Σφακιανάκης σε χθεσινοβραδινή εκπομπή, όταν ο παρουσιαστής Λιάγκας επεχείρησε ματαίως να του αποσπάσει δήλωση μετάνοιας για την στήριξή του στην Χρυσή Αυγή.

Ουσιαστικά, σε ένα πλήρως εχθρικό περιβάλλον που προσπαθούσε να προβάλλει όλες τις γελοιότητες του συστήματος, ο διάσημος τραγουδιστής αποδόμησε τις κατηγορίες και ανέδειξε το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή είναι η πραγματική και μόνη Εθνική Αντίσταση σήμερα και επιβάλλεται να στηριχθεί από όλους τους Έλληνες, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον αυτής της Πατρίδας και των παιδιών τους.

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα όσα ειπώθηκαν.

Σε ερώτηση για το αν «η Χρυσή Αυγή είναι πιο πατριώτες», η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Αγαπούν την πατρίδα περισσότερο. Γιατί πολεμούν γι’ αυτό. Γιατί τους έχουν φυλακίσει γι’ αυτό χωρίς δίκη

Για την δολοφονία Φύσσα, πάνω στην προβοκατόρικη ερώτηση «μα, έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο»: «Ένας άνθρωπος που υποστήριζε την Χρυσή Αυγή ή οτιδήποτε πήγε και σκότωσε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτός ο φονιάς επιβάλλεται να τιμωρηθεί όπως του αρμόζει. Μέλος της Νέας Δημοκρατίας σκότωσε τον Τεμπονέρα. Εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία; Πώς ο ένας ποινικοποιεί το σύνολο;»

Για το αν θα ξαναψηφίσει Χρυσή Αυγή: «Εννοείται. Επιβάλλεται. Είναι υποχρέωσή μου»

«Οι αντιστασιακοί του σήμερα είναι η Χρυσή Αυγή. Πες τους ό,τι θες. Βάλε ό,τι ταμπέλα θες

πηγή: xryshaygh

Πολωνέζα αποστομώνει δημοσιογράφο σε ερώτηση για το ΙσλαμΣτη ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν το Ισλαμ θεωρείται κακό ή όχι,

αυτή η Πολωνέζα δεν "μασάει" τα λόγια της και λέει την αλήθεια

Πολωνέζα βάζει στην θέση της την δημοσιογράφο για το Ισλάμ

πηγή: el-gr

2 Δεκ 2017

Οι Βρετανοί δεν συγχώρησαν ποτέ τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα: Οι Έλληνες της Κύπρου τον ξέχασανΤου Κώστα Βενιζέλου 

Πενήντα οκτώ σχεδόν χρόνια από το τέλος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας, έχει αρχίσει στο Λονδίνο δικαστική διαδικασία για την υπόθεση αγωγής 35 πρώην αγωνιστών της ΕΟΚΑ, σε βάρος της βρετανικής κυβέρνησης, για βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την περίοδο 1955-1959.

Η διαδικασία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια καθώς έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Ανωτέρου Δικαστηρίου του Λονδίνου, που θα αποφανθεί κατά πόσον στην υπόθεση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη το κυπριακό δίκαιο ή η αγωγή να εκδικαστεί αποκλειστικά με βάση το αγγλικό Δίκαιο. Πέραν από τη δικαστική μάχη, προκύπτουν μια σειρά ζητήματα, που αφορά τόσο την εν γένει στάση της Βρετανίας όσο και αυτή των Ελλήνων Κυπρίων.

Η Βρετανία 58 χρόνια μετά τη λήξη του αγώνα και την ανακήρυξη της κολοβωμένης ανεξαρτησίας της Κύπρου, δεν απολογήθηκε ποτέ για τα όσα υπέβαλε τους Κυπρίους. Τις θανατικές καταδίκες, τις κρεμάλες που στήθηκαν για αγωνιστές, τα βασανιστήρια. Ποτέ δεν απολογήθηκε για τις πράξεις της, ποτέ δεν αναγνώρισε εκείνο τον αγώνα ως εθνικοαπελευθερωτικό. Τον θεωρεί μέχρι σήμερα «τρομοκρατική δράση». Έκτοτε η εν γένει συμπεριφορά του Λονδίνου θεωρείται ως συνέχεια της αντίδρασης του έναντι του γεγονότος ότι οι Έλληνες της Κύπρου «τόλμησαν» να εξεγερθούν κατά της «Αυτοκρατορίας της αυτού Μεγαλειότητας» και να ζητήσουν αυτοδιάθεση, ένωση, απελευθέρωση. 

Στην αντίπερα όχθη, οι Έλληνες Κύπριοι, όλα αυτά τα χρόνια γιόρταζαν επετειακά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, παρίστανται- κάθε χρόνο και λιγότεροι- στα μνημόσυνα ηρώων, διατηρούν όμως πάντα τα κανάλια επικοινωνίας με τη Βρετανία. Με φόβο έναντι στον παλιό κατακτητή. Ίσως. Την ίδια ώρα, ενίοτε από κάποιους εκφράζεται και θαυμασμός (γιατί άραγε;) προς την ξεδοντιασμένη «Αυτοκρατορία» . Γι αυτό και οι δηλώσεις πως ναι μεν προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, αλλά δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις Κύπρου και Βρετανίας! 

Το δρόμο άνοιξαν οι ηλικιωμένοι Κενυάτες που διεκδίκησαν αποζημιώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση για βασανιστήρια που υπέστησαν από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις στη διάρκεια της εξέγερσης του Μάου Μάου την δεκαετία του ΄50. Ούτε σε μια απλή δικαστική διαδικασία, μια διεκδίκηση, δεν καταγράφεται πρωτιά.