12 Δεκ 2017

Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός - 12 Δεκεμβρίου (Βίντεο)12 Δεκεμβρίου - Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες, καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα

Ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός - 12 Δεκεμβρίου

πηγή: Orthodox Saints


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: