27 Δεκ 2017

Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος - 27 Δεκεμβρίου (βίντεο)27 Δεκεμβρίου - Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· Στέφανε, σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος - 27 Δεκεμβρίου


πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: