6 Ιαν 2018

6 Ιανουαρίου - Τα Άγια Θεοφάνεια (βίντεο)6 Ιανουαρίου - Τα Άγια Θεοφάνεια
Ἦχος α’.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

6 Ιανουαρίου - Τα Άγια Θεοφάνεια 

πηγή: Orthodox Saints

Δεν υπάρχουν σχόλια: